Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, korzystających ze sklepu internetowego E-Sklep KAILEAN® i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy pod nazwą E-sklep KAILEAN® funkcjonujący pod adresem sklep.kailean.pl prowadzony jest przez Kailean® sp. z o.o. (KRS 0000791348, NIP 8522657246, REGON 383662000, kapitał zakładowy 100 000 PLN, wpłacony w całości), która jest organem prowadzącym KAILEAN® – Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (REGON: 384165982, nr wpisu: WEiS – I.5430.2.2019.TL).
 2. Siedziba ww. podmiotów: al. Wojska Polskiego 31/5, 70-473 Szczecin.
 3. Ofertę Sklepu stanowią produkty dla kadr systemu oświaty wydane lub wykonane przez Kailean® sp. z o.o. na podstawie autorskich materiałów szkoleniowców KAILEAN® – Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

§ 2 Definicje

 1. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę, której przedmiot nie ma dla niej charakteru zawodowego
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 8. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki)
 9. Konto – konto klienta w Sklepie z dostępem do zakupionych produktów cyfrowych, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych Zamówieniach
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów
 11. Produkty – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, fizyczne (rzeczy ruchome) lub cyfrowe (treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego E-sklep KAILEAN®
 13. Sklep internetowy E-sklep KAILEAN / Sklep – witryna internetowa dostępna pod sklep.kailean.pl, za której pośrednictwem Klient może w szczególności składać Zamówienia
 14. Sprzedawca – Kailean sp. z o.o., właściciel sklepu internetowego E-sklep KAILEAN®
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Kailean sp. z o.o. a Klientem z wykorzystaniem witryny internetowej E-sklep KAILEAN®; przez umowę sprzedaży rozumie się również umowę o dostarczenie treści cyfrowych (sprzedaż produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym) oraz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta – umowa nieodpłatna)
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.)
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Nazwa Sprzedawcy: Kailean® sp. z o.o.
 2. Adres Sprzedawcy: al. Wojska Polskiego 31/5, 70-473 Szczecin
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@kailean.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 91 829 39 09; +48 662 293 339
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 79 1140 2004 0000 3902 7890 3085
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00 (dni robocze).

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferty oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla, Opera,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie Sklepu nie będzie miało wpływu na prawa Klientów, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

§ 6 Zakładanie konta w Sklepie

 1. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Konto w Sklepie można utworzyć na dwa sposoby.
  1. W zakładce Zaloguj należy wypełnić Formularz rejestracji; niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail i hasło; po zalogowaniu należy uzupełnić imię, nazwisko oraz nazwę użytkownika wyświetlaną np. w komentarzach.
  2. Podczas składania pierwszego zamówienia należy wypełnić Formularz zamówienia, podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, opcjonalnie adres do wysyłki produktu fizycznego, jeżeli ten adres jest inny niż adres płatnika/odbiorcy faktury, sposób płatności. Imię, nazwisko, adres e-mail podane w pierwszym zamówieniu zostaną użyte do utworzenia konta klienta.
 3. Posiadanie konta w Sklepie jest nieodpłatne.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji (możliwość zmiany hasła).
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, żądać od Sprzedawcy usunięcia konta, wysyłając stosowne pismo na adresy podane w § 3 (w tym adres poczty elektronicznej). Po usunięciu konta Klient traci dostęp do produktów cyfrowych udostępnionych w ramach konta do pobrania (np. pliki pdf) lub do nielimitowanego odtwarzania (np. wideoszkolenia). Nie dotyczy to plików uprzednio pobranych na urządzenie końcowe Klienta.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Wybór zamawianych produktów odbywa się przez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Jeżeli proces wyboru produktów jest zakończony, należy przejść do koszyka, a następnie – po zweryfikowaniu jego zawartości oraz wskazania sposobów i kosztów wysyłki – przejść do płatności, klikając w odpowiedni link, znajdujący się pod podsumowaniem koszyka.
 5. Kliknięcie w link „Przejdź do płatności” przenosi klienta na stronę Zamówienie. Zamawiający posiadający konto logują się w tym miejscu na swoje konto i uzupełniają brakujące dane w Formularzu zamówienia; osoby nieposiadające konta w Sklepie, przechodzą od razu do wypełnienia Formularza zamówienia, podając dane wymienione w § 6 ust. 1, pkt. 2.
 6. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych w Formularzu zamówienia należy potwierdzić zaznajomienie się i akceptację regulaminu oraz polityki prywatności Sklepu (checkbox).
 7. Jeżeli do koszyka zostanie dodany produkt cyfrowy, pojawi się pole (checkbox) dotyczące wyrażenia zgody na otrzymanie treści cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży wraz z informacją, że spełnienie świadczenia uniemożliwia odstąpienie od umowy zawartej na odległość, co skutkuje brakiem możliwości zwrotu produktu cyfrowego.
 8. Wolę zakupu (zawarcia umowy) Zamawiający wyraża, klikając przycisk „Kupuję i płacę” oraz potwierdza, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 9. W zależności od wybranego sposobu płatności należy opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
 10. Podczas składania Zamówienia Klient może wykorzystać kod rabatowy otrzymany od Sprzedawcy. Sprzedawca, udostępniając kod rabatowy, zobowiązuje się poinformować Klienta o zasadach i terminach jego wykorzystania.

§ 8 Metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. wysyłka (przesyłka pocztowa – produkty fizyczne mieszczące się w kopercie bąbelkowej formatu A4; przesyłka kurierska – pozostałe produkty fizyczne; wysyłka elektroniczna – produkty cyfrowe),
  2. odbiór osobisty produktów fizycznych dostępny pod adresem: al. Wojska Polskiego 31/5, 71-784 Szczecin.
 2. Dostawa przesyłek kurierskich: MBE Mail Boxes ETC (2-3 dni robocze).
 3. Dostawa przesyłek pocztowych: Poczta Polska SA (5-7 dni roboczych).
 4. Dostawa produktów cyfrowych: niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty (Moje konto).
 5. Opłaty za dostawę ponosi Klient. Koszty dostawy podawane są bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.
 6. Odbiór osobisty produktów fizycznych oraz dostawa produktów cyfrowych są nieodpłatne.
 7. Ewentualna zmiana warunków dostawy produktów fizycznych (w stosunku do pierwotnie ustalonych), dokonana przez Klienta już po wysyłce, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały wyłącznie Klienta.
 8. Odbiór zamówienia od firmy kurierskiej powinien zostać potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 9. Odbierając produkt, Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 10. Klient, składając zamówienie, zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy w przewidywanym terminie dostarczenia przesyłki. Nie ma możliwości zastrzeżenia dokładnej godziny dostawy zamówienia.
 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 12. Dostępne formy płatności: szybki przelew bankowy.
 13. Termin płatności: do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przeniesiony na stronę potwierdzającą złożenie Zamówienia. Dodatkowo Sprzedawca przesyła Klientowi stosowną wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz o przyjęciu go do realizacji. Z chwilą dostarczenia powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do momentu zaksięgowana wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy. W razie braku zapłaty w określonym terminie, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Klienta w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób właściwy dla danego produktu. Z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki uważa się ono za zrealizowane. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument  (lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – dalej PnpK) może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument (PnpK) może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta (PnpK) oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta (PnpK) drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi (PnpK) na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi (PnpK) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta (PnpK) użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument (PnpK) wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument (PnpK) powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument (PnpK) odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument (PnpK) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument (PnpK) odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi (PnpK) w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11 Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie internetowej sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca: Kailean® sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 31/5, 70-473 Szczecin, NIP 8522657246, KRS 0000791348, REGON 383662000. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, e-mail: biuro@kailean.pl, tel. +48 91 829 39 09.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 3. Dane Użytkowników Sklepu przetwarzane będą w celach administrowania Sklepem, prowadzenia statystyki odwiedzin Sklepu, zarządzania treścią, utrzymania kontaktu z Użytkownikami – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe pozyskane z formularzy będą przetwarzane w następujących celach: świadczenie usług związanych z prowadzeniem konta klienta i obsługą zakupów w sklepie internetowym (wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązków prawnych, którym podlega ADO (m.in. rachunkowych, archiwizacyjnych), związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną, art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Sklepu będą wyłącznie podmioty publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, oraz podmioty, które przetwarzają je na zlecenie Kailean na podstawie umowy powierzenia (np. dostawca usług IT, podmiot obsługujący płatności elektroniczne, dostawca usług księgowych, podmioty obsługujące proces wysyłki – jeżeli dotyczy).
 6. Dane osobowe przechowywane będą w okresie funkcjonowania Sklepu oraz później – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w określonym celu, jeżeli taką zgodę uprzednio wyraził, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa UODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową założenia konta i realizacji zamówienia.
 9. Właściciel Sklepu nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Właściciel Sklepu nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; osoba, której dane dotyczą, nie podlega profilowaniu.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Produkty, jak również ich nazwy, zdjęcia i opisy objęte są prawami autorskimi.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 r.